Fra generalforsamlingen

Generalforsamling Generalforsamling Generalforsamling Naturprisen til Villy Nielsen Generalforsamling Aktivpokalen til Vagn Jensen

Der mødte 30 op til spisning af stegt flæsk med persillesovs. Derefter gik vi over til generalforsamlingen efter vedtægterne. Her mødte yderlig 8 personer op. Regnskaberne for Flugtskydningsudvalget, Natur og Vildtplejeudvalget, Hundeudvalget, Mårhundebanden og hovedkassen blev alle godkendt. Ændringerne af vedtægterne blev godkendt med 29 stemmer for og 1 imod. 8 af de 38 deltagere var ikke medlemmer.

De nye vedtægter for Grindsted Jagtforening

§1 Navn og hjemsted

1.1 Foreningens navn er Grindsted Jagtforening

1.2 Foreningens hjemsted er Billund kommune.

§2 Forholdet til Danmarks Jægerforbund

2.1 Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund (DJ), hvis vedtægter er bindende for foreningen.

2.2 DJ hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

§3 Formål og opgaver

3.1 Foreningens formål er at samle alle jægere inden for foreningens område og fremme deres interesser i tilslutning til Danmarks Jægerforbunds formål, som dette er angivet i vedtægterne for Danmarks Jægerforbund, §2.

§4 Optagelse

4.1 Foreningen kan som medlemmer optage enhver uberygtet person.

§5 Ophør

5.1 Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst én måneds skriftligt varsel til udgangen af december måned.

5.2 Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent, efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler.

5.3 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem af foreningen, der i væsentlig grad har optrådt eller handlet til skade for foreningen.

5.4 Eksklusion skal dog for at få endelig gyldighed godkendes på førstkommende generalforsamling. Eksklusion kræver, at 2/3 af medlemmerne stemmer herfor. Såfremt forslaget om eksklusion ikke opnår et sådant flertal, kan eksklusionen vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, såfremt 2/3 af de, der fremmødte stemmer herfor.

5.5 Eksklusion af Danmarks Jægerforbund kan ske i overensstemmelse med Danmarks Jægerforbunds vedtægter §37.

5.6 Medlemskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.

§6 Kontingent og hæftelse

6.1 Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent.

6.2 Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingentreduktion for husstands-, ungdoms- og seniormedlemmer samt for ekstraordinære medlemmer og i øvrigt træffe nærmere bestemmelse om forfaldstid mv.

6.3 Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

§7 Ordinær generalforsamling

7.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

7.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i januar måned. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være foreningen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag offentliggøres senest 7 dage før generalforsamlingen på foreningens hjemmeside.

7.3 Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelsen af dagsorden samt indsendelsesfrist for indkomne forslag skal ske via E-mail til de af foreningen kendte E-mail adresser samt på foreningens hjemmeside med mindst 2 ugers varsel.

7.4 Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse af beretning om foreningens og udvalgenes virke siden sidste ordinære generalforsamling.
 3. Fremlæggelse af det af revisorerne gennemgåede årsregnskab til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Fastlæggelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af suppleanter
 8. Valg af udvalgsmedlemmer til Grindsted Jagtforenings Natur- og Vildtplejeudvalg
 9. Valg af udvalgsmedlemmer til Grindsted Flugtskydningsudvalg
 10. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
 11. Eventuelt
§8 Ekstraordinær generalforsamling

8.1 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når mindst 2/3 af medlemmerne skriftligt over for bestyrelsen begærer dette med angivelse af, hvilke sager der ønskes behandlet. Efter at skriftlig begæring er fremsat over for bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest 3 uger herefter. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske skriftligt til medlemmerne med mindst 1 uges varsel.

§9 Afstemninger

9.1 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

9.2 Hvert medlem har én stemme.

9.3 Afstemninger sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis mindst 1 medlem begærer skriftlig afstemning, dog skal forslag til og valg af bestyrelse altid ske ved skriftelig afstemning.

9.4 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

9.5 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed, medmindre andet fremgår af disse vedtægter.

9.6 Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.

§10 Bestyrelsen

10.1 Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af foreningen.

10.2 Bestyrelsen består af 7 medlemmer.

10.3 Valgperioden er 3 år.

10.4 Bestyrelsen vælger af sin midte formand, næstformand, kasserer og sekretær.

10.5 Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formanden eller 3 medlemmer af bestyrelsen begærer det.

10.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

10.7 Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme.

10.8 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed.

§11 Våbenpåtegning

11.1 Har jagtforeningen flugtskydning på programmet kan politiet godkende jagtforeningen til at give våbenpåtegning til glatløbede haglgeværer på foreningens medlemsbeviser.

11.2 Jagtforeningen kan kun godkendes til at give våbenpåtegning når;

 1. Bestyrelsesmedlemmerne opfylder betingelserne om vandel og personlige forhold fastsat i våbenbekendtgørelsen.**
 2. Bestyrelsesmedlemmerne forpligtiger sig til at tilbagekalde en våbenpåtegning samt underrette politiet, hvis foreningen bliver opmærksom på, at forholdene for et medlem med våbenpåtegning ændrer sig på en sådan måde, at det er betænkeligt, at den pågældende har våbenpåtegning.
 3. Det i øvrigt efter en konkret vurdering af foreningens forhold anses for ubetænkeligt at give godkendelsen.**

11.3 En våbenpåtegning kan kun gives efter forud indhentet samtykke fra politiet i hvert enkelt tilfælde.

11.4 Ansøgning om samtykke til at give våbenpåtegning på medlemsbevis og godkendelse af det enkelte medlem til at opnå våbenpåtegn indgives på særlige blanketter. Ansøgningerne sendes til politiet.

11.5 Våbenpåtegningen giver alene adgang til at anvende våbnet til de aktiviteter, som fremgår af våbenpåtegningen.

11.6 Når jagtforeningen er godkendt til at udstede våbenpåtegninger skal bestyrelsen holde politiet underrettet om foreningens hjemsted og udskiftninger i bestyrelsen, således at politiet til enhver tid er underrettet om den siddende bestyrelses sammensætning.

11.7 En våbenpåtegning bortfalder, når medlemskabet af jagtforeningen ophører, eller hvis foreningens godkendelse fra politiet bortfalder. Foreningen kan på ethvert tidspunkt tilbagekalde en våbenpåtegning. Foreningen skal underrette politiet, når en våbenpåtegning bortfalder eller tilbagekaldes, og skal samtidig slette denne.

§12 Tegningsret

12.1 Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse eller af formanden/næstformanden, sammen med et andet bestyrelsesmedlem.

12.2 Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren og regnsskabsførerne i Grindsted Jagtforenings Natur- og Vildtplejeudvalg og Grindsted Flugtskydningsudvalg.

§13 Formue og regnskabsår

13.1 Foreningens formue anbringes i anerkendte pengeinstitutter på indlånskonto eller i depot med værdipapirer noteret på den danske børs. Det kan investeres i enkelt aktier eller investeringspuljer eller investeringsforeninger eller anden anderkendt kapitalformidling. Formålet er at få størst mulig afkast med en afvejet risiko under hensyntagen til kapitalens forrentning og levetid.

13.2 Regnskabsåret er kalenderåret.

§14 Grindsted Jagtforenings Natur- og Vildtplejeudvalg.

14.1 Grindsted Jagtforenings Natur- og Vildtplejeudvalgs formål er at yde tilskud til pleje af egnens natur og rekreative områder, herunder til udsætning af vildt, ophjælpning af truede vildtarter, anlægning af remisser og lignende.

14.2 Udvalget består af 5 personer. 2 medlemmer udpeges af jagtforeningens bestyrelse og 3 vælges af medlemmerne på den ordinære generalforsamling for 3 år af gangen. Udtræder et udvalgsmedlem i utide kan jagtforeningens bestyrelse udpege et nyt medlem, der sidder til førstkommende generalforsamling. Udvalget vælger en regnsskabsfører blandt udvalgets medlemmer.

14.3 Udvalget forvalter en kapital som i sin tid er indsamlet ved frivillige bidrag fra medlemmer og fra virksomheder. Kapitalen administreres af udvalget i overensstemmelse med formålet beskrevet i 14.1. Kapitalen anbringes i et pengeinstitut på særskilt indlånskonto eller i depot med værdipapirer noteret på den danske børs. Det kan investeres i enkelt aktier eller investeringspuljer eller investeringsforeninger eller anden anerkendt kapitalformidling. Formålet er at få størst muligt afkast med en afvejet risiko under hensyntagen til kapitalens forrentning og levetid. Udvalget kan anvende rådgivning via foreningens pengeinstitut. Udvalget træffer beslutning om kapitalforvaltningen og kan give foreningens kasserer fuldmagt til at foretage værdipapirhandler og øvrige transaktioner på kapitalen.

14.4 Udvalget holder møder efter behov. Desuden skal der afholdes møde, såfremt 3 udvalgsmedlemmer ønsker det. Udvalget er beslutningsdygtig når 4 medlemmer er til stede. Udvalgets beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. På foreningens generalforsamling aflægger udvalget beretning over det forløbne års aktiviteter, herunder økonomien. Regnskabet er en del af foreningens regnskab.

14.5 I tilfælde af jagtforeningens opløsning skal den kapital udvalget administrerer anvendes i henhold til 14.stk 1.

§15 Grindsted Flugtskydningsudvalg.

15.1 Grindsted Flugtskydningsudvalgs formål er at drive en flugtskydningsbane til fremme af interessen for Sportsskydning til bevægeligt mål, samt at medvirke til, at så mange som mulig af nye jagttegnsløsere, samt jægere får lært korrekt våbenbehandling og får indsigt i skydning i teori og praksis.

15.2 Udvalget består af 5 til 7 personer. 2 medlemmer udpeges af jagtforeningens bestyrelse og 3 til 5 vælges af medlemmerne på den ordinære generalforsamling for 3 år af gangen. Udtræder et udvalgsmedlem i utide kan jagtforeningens bestyrelse udpege et nyt medlem, der sidder til førstkommende generalforsamling. Udvalget vælger en regnsskabsfører blandt udvalgets medlemmer.

15.3 Udvalget forvalter den kapital der blev overført til udvalgets konto i 2022 og den kapital der kommer fra driften beskrevet i 15.1. Kapitalen administreres af udvalget i overensstemmelse med formålet beskrevet i 15.1. Kapitalen anbringes i et pengeinstitut på særskilt indlånskonto eller i depot med værdipapirer noteret på den danske børs. Det kan investeres i enkelt aktier eller investeringspuljer eller investeringsforeninger eller anden anerkendt kapitalformidling. Formålet er at få størst muligt afkast med en afvejet risiko under hensyntagen til kapitalens forrentning og levetid. Udvalget kan anvende rådgivning via foreningens pengeinstitut. Udvalget træffer beslutning om kapitalforvaltningen og kan give foreningens kasserer fuldmagt til at foretage værdipapirhandler og øvrige transaktioner på kapitalen.

15.4 Udvalget administrer Grindsted Jagtforenings bemyndigelse til at give våbenpåtegning i henhold til §11.

15.5 Udvalget holder møder efter behov. Desuden skal der afholdes møde, såfremt 3 udvalgsmedlemmer ønsker det. Udvalget er beslutningsdygtig når 4 medlemmer er til stede. Udvalgets beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. På foreningens generalforsamling aflægger udvalget beretning over det forløbne års aktiviteter, herunder økonomien. Regnskabet er en del af foreningens regnskab.

15.6 I tilfælde af jagtforeningens opløsning skal den kapital udvalget administrerer anvendes i henhold til §15.1.

§16 Revisoren

16.1 De to revisorer, der vælges af og blandt medlemmerne, jf. § 7, gennemgår regnskabet og anfører evt. bemærkninger på dette. Revisorerne har endvidere til opgave løbende at påse, at foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinjer.

16.2 Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.

16.3 Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor.

§17 Sammenslutning

17.1 Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer vedtage, at foreningen sammenlægges med andre jagtforeninger under DJ. Således at foreningens aktiver og passiver overtages af den fortsættende fælles lokalforening.

§18 Opløsning

18.1 Generalforsamlingen kan med mindst 3/4 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst en og højst to måneders mellemrum, vedtage, at foreningen opløses.

18.2 Foreningens eventuelle formue skal efter at alle forpligtelser er opfyldt forvaltes af DJ i indtil fem år. Stiftes en ny lokalforening under DJ i foreningens område indenfor fem års perioden, overføres den forvaltede formue til den nye lokalforening. I modsat fald tilfalder formuen efter femårsperioden DJ som skal anvende den til naturbevarende formål i Billund kommune.

§19 Ikrafttræden

19.1 Ovenstående vedtægter er godkendt af generalforsamlingen den 26/01 2023. Vedtægterne træder i kraft, når de er godkendt af Danmarks Jægerforbund.

De tegningsberettigede for jagtforeningen

Den 26/01 2023

Godkendt af Danmarks Jægerforbund den _ _ / _ _ 2023

Opdateret: