Vedtægter og referater

Referat fra generalforsamling den 26. januar 2023

Referat fra generalforsamling i Grindsted Jagtforening, afholdt i Lynghytten den 26. januar 2023.

Traditionen tro startede vi med fællesspisning klokken 18.30, der blev serveret en gang stegt flæsk med persillesovs, kartofler og tilbehør, samt drikkevarer ”med måde”, ikke dårligt!!

Klokken 19.30 blev generalforsamlingen ”blæst i gang” med ”jagt begynd” af Hubertusblæserne, hvorefter formanden Martin Moen kunne byde velkommen til 38 personer, hvoraf 6 var gæster og to hornblæsere, som ikke var medlemmer og derfor ikke havde stemme og taleret på generalforsamlingen.

Vi startede med 1 minuts stilhed, for at mindes de af vores kammerater som er gået bort i årets løb.

Referatets punkter svarer til punkterne for generalforsamlingens dagsorden:

Valg af dirigent: Gunnar blev foreslået og valgt, hvorefter han overtog styringen og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og rettidig indkaldt. Jens Kruse og Eddie Grundahl, blev valgt som stemmetællere og Bjarne Christensen som referent.

Beretninger.

Formandens beretning:

Martin gav en orientering om foreningens aktiviteter i 2022.
Der blev afholdt Stiga skydning over tre aftener i februar.
Trofæaften blev aflyst i 2022, men afholdes i 2023.
Træning og pokalskydning på lerduebanen blev afviklet sammen med Billund og Hejnsvig som tidligere år og gentages i 2023 i august måned, Martin appellerede til at så mange som muligt får trænet med haglbøsse og riffel, for at være forberedt til den kommende jagt sæson.
Der afholdes årsmøde i Jægerrådet i Lynghytten 2. februar kl. 19.00, medlemmer er velkommen.
Beretningen blev godkendt med akklamation.

Hundeudvalg:

Thorkild berettede om årets hundearbejde, vinterdressuren i ridehallen havde tilslutning af 20 unghunde, der blev trænet i 10 uger og man sluttede med en fælles hyggelig afslutning. I april måned startede udendørsdressuren, også her var der 20 hunde tilmeldt fordelt på ung hunde, mellemklasse og udvidet, også her blev der holdt en hyggelig fælles afslutning. I august måned var der hvalpetræning/motivering hvor cirka 10 hunde deltog.
Hundeudvalget mangler instruktører og søger desperat efter folk som kunne tænke sig at arbejde med vores dejlige firbenede jagtkammerater.

Jagtudvalg:

Finn orienterede om rågeregulering, der blev ikke reguleret nogle voksne fugle men 14 unger blev det til. Der bliver søgt om regulering igen her i 2023, så har man lyst til at deltage skal man bare melde sig hos Finn for at få en tilladelse. Andejagten i Ribe blev ikke det helt store tilløbsstykke, der blev kun solgt 13 kort til området og det er for lidt til at dække omkostningerne. Der blev skudt både ænder og gæs af de jægere som var dernede, så mød op.

Riffeludvalg:

Finn fortalte om renoveringsplaner for banen, blandt andet skal der etableres bedre toilet forhold og der er skaffet midler til det. Der er skydning på banen fra april måned så følg med på hjemmesiden.Natur og Vildtplejeudvalg: Kim orienterede om årets aktiviteter, der var ingen ansøgninger om tilskud til planter, men der blev udleveret 295 fasaner, det er en tilbagegang i forhold til tidligere år, fuglene er steget en del så måske forklaringen findes her. Ernst har valgt at stoppe i udvalget, han fik en tak for indsatsen.

Flugtskydningsudvalg:

Heino berettede om aktiviteterne, 2022 som har været godt besøgt, der er deltaget i to trap stævner og foreningen har deltaget med fire hold i Ribe Amts Holdskydning. Der har været lidt bøvl med spidsdue banen, men det er løst nu..Der er investeret i en havetraktor og Klaus og Lars har klippet græs på banen, tak for det og tak til forskellige andre for hjælp i 2022.

Ungjæger:

Esben berettede at der er afholdt 2 jagter i 2022 og der er nedlagt 5 fasaner, 1 hare, 2 snepper og 1 rådyr. Der har været en rimelig tilslutning til aktiviteterne i årets løb.

Hubertusblæserne:

Martin fortalte at der ikke havde været så meget aktivitet i årets løb, dog havde man deltaget i et stævne på Fyn, hvor der udover Hubertusblæserne deltog 1 hold, hvem der var bedst står hen i det uvisse.

Kursusudvalg:

Ingenting

Husudvalg:

Vagn kunne berette at der er en vandskade under gulvet som skal undersøges nærmere og foreningen er orienteret om at den nye affaldsordning i kommunen også vil gælde for Lynghytten.

Jægerråd og Mårhund:

Martin fortalte at man i de deltagende foreninger var enedes om at slå disse to sammen, da det er de samme personer som er deltagere i begge, dog således at man vil give mårhunde bekæmpelsen første prioritet. Der er nedlagt 62 mårhunde i 2022 og 315 i hele perioden siden bekæmpelsen blev påbegyndt.

Regnskab:

Vagn fremlagde og gennemgik det omdelte regnskab som nu omfatter samtlige regnskaber for udvalg under Grindsted Jagtforening samt regnskabet for hovedkassen.
Regnskabet blev godkendt med akklamation.

Indkomne forslag:

Der var et indkommet forslag fra Grindsted Jagtforening vedrørende en ændring af foreningens vedtægter, så de er tilpasset de nye forhold. Vagn gennemgik ændringerne og forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen med 29 stemmer for og 1 imod.

Kontingent:

Den del af kontingentet der går til GJF fastholdes på samme beløb som i 2022.
Det blev præciseret at man skal være medlem af GJF for at have stemmeret i jagtforeningen, der er også problematikken med våbenpåtegning hvis man ikke har jagttegn og ikke er medlem noget sted og ønsker at benytte skydebanen.

Valg til bestyrelsen:

Martin Moen og Finn Lauridsen er villig til genvalg, Kasper Kousgaard ønsker ikke genvalg.

Valgt blev:
Martin Moen (genvalg), Finn Lauridsen (genvalg) og Lars Hjorth (nyvalg). Valg af suppleanter: Søren Christensen (genvalg 1. suppleant) og Carsten Junker (genvalg). Valg til Natur og Vildtplejeudvalg: Ernst Rasmussen ønsker ikke genvalg.
John Pedersen (nyvalg).

Valg til Grindsted Flugtskydningsudvalg:

Heino Hansen og Martin Damgård (udpeget af GJF). Mona Holt Nielsen (nyvalg), Lars Hjort (nyvalg), Kim Lassen (nyvalg), Klaus Frostholm (nyvalg), Daniel Elbæk (nyvalg)

Valg af revisorer:

Lars B.Nielsen (genvalg), Jesper Christoffersen (genvalg).

Valg af revisorsuppleant:

Egon Brogård (genvalg).

Pokaluddeling:

Villy Nielsen modtog pokalen for Natur og Vildtpleje.
Villy har skabt et meget fint område ved tilplantning af cirka 3,62 hektar med en fin blanding af træer, som helt sikkert vil blive til gavn for både vildt og mennesker fremover, tillykke.

Kragepokalen blev ikke udleveret da der ikke er indleveret ben i 2022.
Bestyrelsen efterlyste initiativer så der igen kan komme gang i reguleringen af disse skadevoldende fugle som breder sig voldsomt, der kom ikke noget på bordet så bestyrelsen arbejder videre med sagen.

Vagn Jensen modtog Aktivpokalen for den store arbejdsindsats i årets løb.

Eventuelt:

Lidt snak frem og tilbage og en hyggelig afslutning, Gunnar takkede af og afsluttede generalforsamlingen.
Vagn takkede Gunnar for dirigent rollen, Bjarne for at skrive, Søren, Svend og Troels for at blæse nogle stykker for os og en generel tak til alle som yder en indsats for at foreningen kan fungere med så mange aktiviteter.

Referat 2023

De nye vedtægter for Grindsted Jagtforening

§1 Navn og hjemsted

1.1 Foreningens navn er Grindsted Jagtforening

1.2 Foreningens hjemsted er Billund kommune.

§2 Forholdet til Danmarks Jægerforbund

2.1 Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund (DJ), hvis vedtægter er bindende for foreningen.

2.2 DJ hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

§3 Formål og opgaver

3.1 Foreningens formål er at samle alle jægere inden for foreningens område og fremme deres interesser i tilslutning til Danmarks Jægerforbunds formål, som dette er angivet i vedtægterne for Danmarks Jægerforbund, §2.

§4 Optagelse

4.1 Foreningen kan som medlemmer optage enhver uberygtet person.

§5 Ophør

5.1 Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst én måneds skriftligt varsel til udgangen af december måned.

5.2 Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent, efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler.

5.3 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem af foreningen, der i væsentlig grad har optrådt eller handlet til skade for foreningen.

5.4 Eksklusion skal dog for at få endelig gyldighed godkendes på førstkommende generalforsamling. Eksklusion kræver, at 2/3 af medlemmerne stemmer herfor. Såfremt forslaget om eksklusion ikke opnår et sådant flertal, kan eksklusionen vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, såfremt 2/3 af de, der fremmødte stemmer herfor.

5.5 Eksklusion af Danmarks Jægerforbund kan ske i overensstemmelse med Danmarks Jægerforbunds vedtægter §37.

5.6 Medlemskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.

§6 Kontingent og hæftelse

6.1 Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent.

6.2 Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingentreduktion for husstands-, ungdoms- og seniormedlemmer samt for ekstraordinære medlemmer og i øvrigt træffe nærmere bestemmelse om forfaldstid mv.

6.3 Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

§7 Ordinær generalforsamling

7.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

7.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i januar måned. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være foreningen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag offentliggøres senest 7 dage før generalforsamlingen på foreningens hjemmeside.

7.3 Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelsen af dagsorden samt indsendelsesfrist for indkomne forslag skal ske via E-mail til de af foreningen kendte E-mail adresser samt på foreningens hjemmeside med mindst 2 ugers varsel.

7.4 Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse af beretning om foreningens og udvalgenes virke siden sidste ordinære generalforsamling.
 3. Fremlæggelse af det af revisorerne gennemgåede årsregnskab til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Fastlæggelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af suppleanter
 8. Valg af udvalgsmedlemmer til Grindsted Jagtforenings Natur- og Vildtplejeudvalg
 9. Valg af udvalgsmedlemmer til Grindsted Flugtskydningsudvalg
 10. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
 11. Eventuelt
§8 Ekstraordinær generalforsamling

8.1 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når mindst 2/3 af medlemmerne skriftligt over for bestyrelsen begærer dette med angivelse af, hvilke sager der ønskes behandlet. Efter at skriftlig begæring er fremsat over for bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest 3 uger herefter. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske skriftligt til medlemmerne med mindst 1 uges varsel.

§9 Afstemninger

9.1 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

9.2 Hvert medlem har én stemme.

9.3 Afstemninger sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis mindst 1 medlem begærer skriftlig afstemning, dog skal forslag til og valg af bestyrelse altid ske ved skriftelig afstemning.

9.4 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

9.5 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed, medmindre andet fremgår af disse vedtægter.

9.6 Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.

§10 Bestyrelsen

10.1 Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af foreningen.

10.2 Bestyrelsen består af 7 medlemmer.

10.3 Valgperioden er 3 år.

10.4 Bestyrelsen vælger af sin midte formand, næstformand, kasserer og sekretær.

10.5 Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formanden eller 3 medlemmer af bestyrelsen begærer det.

10.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

10.7 Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme.

10.8 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed.

§11 Våbenpåtegning

11.1 Har jagtforeningen flugtskydning på programmet kan politiet godkende jagtforeningen til at give våbenpåtegning til glatløbede haglgeværer på foreningens medlemsbeviser.

11.2 Jagtforeningen kan kun godkendes til at give våbenpåtegning når;

 1. Bestyrelsesmedlemmerne opfylder betingelserne om vandel og personlige forhold fastsat i våbenbekendtgørelsen.**
 2. Bestyrelsesmedlemmerne forpligtiger sig til at tilbagekalde en våbenpåtegning samt underrette politiet, hvis foreningen bliver opmærksom på, at forholdene for et medlem med våbenpåtegning ændrer sig på en sådan måde, at det er betænkeligt, at den pågældende har våbenpåtegning.
 3. Det i øvrigt efter en konkret vurdering af foreningens forhold anses for ubetænkeligt at give godkendelsen.**

11.3 En våbenpåtegning kan kun gives efter forud indhentet samtykke fra politiet i hvert enkelt tilfælde.

11.4 Ansøgning om samtykke til at give våbenpåtegning på medlemsbevis og godkendelse af det enkelte medlem til at opnå våbenpåtegn indgives på særlige blanketter. Ansøgningerne sendes til politiet.

11.5 Våbenpåtegningen giver alene adgang til at anvende våbnet til de aktiviteter, som fremgår af våbenpåtegningen.

11.6 Når jagtforeningen er godkendt til at udstede våbenpåtegninger skal bestyrelsen holde politiet underrettet om foreningens hjemsted og udskiftninger i bestyrelsen, således at politiet til enhver tid er underrettet om den siddende bestyrelses sammensætning.

11.7 En våbenpåtegning bortfalder, når medlemskabet af jagtforeningen ophører, eller hvis foreningens godkendelse fra politiet bortfalder. Foreningen kan på ethvert tidspunkt tilbagekalde en våbenpåtegning. Foreningen skal underrette politiet, når en våbenpåtegning bortfalder eller tilbagekaldes, og skal samtidig slette denne.

§12 Tegningsret

12.1 Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse eller af formanden/næstformanden, sammen med et andet bestyrelsesmedlem.

12.2 Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren og regnsskabsførerne i Grindsted Jagtforenings Natur- og Vildtplejeudvalg og Grindsted Flugtskydningsudvalg.

§13 Formue og regnskabsår

13.1 Foreningens formue anbringes i anerkendte pengeinstitutter på indlånskonto eller i depot med værdipapirer noteret på den danske børs. Det kan investeres i enkelt aktier eller investeringspuljer eller investeringsforeninger eller anden anderkendt kapitalformidling. Formålet er at få størst mulig afkast med en afvejet risiko under hensyntagen til kapitalens forrentning og levetid.

13.2 Regnskabsåret er kalenderåret.

§14 Grindsted Jagtforenings Natur- og Vildtplejeudvalg.

14.1 Grindsted Jagtforenings Natur- og Vildtplejeudvalgs formål er at yde tilskud til pleje af egnens natur og rekreative områder, herunder til udsætning af vildt, ophjælpning af truede vildtarter, anlægning af remisser og lignende.

14.2 Udvalget består af 5 personer. 2 medlemmer udpeges af jagtforeningens bestyrelse og 3 vælges af medlemmerne på den ordinære generalforsamling for 3 år af gangen. Udtræder et udvalgsmedlem i utide kan jagtforeningens bestyrelse udpege et nyt medlem, der sidder til førstkommende generalforsamling. Udvalget vælger en regnsskabsfører blandt udvalgets medlemmer.

14.3 Udvalget forvalter en kapital som i sin tid er indsamlet ved frivillige bidrag fra medlemmer og fra virksomheder. Kapitalen administreres af udvalget i overensstemmelse med formålet beskrevet i 14.1. Kapitalen anbringes i et pengeinstitut på særskilt indlånskonto eller i depot med værdipapirer noteret på den danske børs. Det kan investeres i enkelt aktier eller investeringspuljer eller investeringsforeninger eller anden anerkendt kapitalformidling. Formålet er at få størst muligt afkast med en afvejet risiko under hensyntagen til kapitalens forrentning og levetid. Udvalget kan anvende rådgivning via foreningens pengeinstitut. Udvalget træffer beslutning om kapitalforvaltningen og kan give foreningens kasserer fuldmagt til at foretage værdipapirhandler og øvrige transaktioner på kapitalen.

14.4 Udvalget holder møder efter behov. Desuden skal der afholdes møde, såfremt 3 udvalgsmedlemmer ønsker det. Udvalget er beslutningsdygtig når 4 medlemmer er til stede. Udvalgets beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. På foreningens generalforsamling aflægger udvalget beretning over det forløbne års aktiviteter, herunder økonomien. Regnskabet er en del af foreningens regnskab.

14.5 I tilfælde af jagtforeningens opløsning skal den kapital udvalget administrerer anvendes i henhold til 14.stk 1.

§15 Grindsted Flugtskydningsudvalg.

15.1 Grindsted Flugtskydningsudvalgs formål er at drive en flugtskydningsbane til fremme af interessen for Sportsskydning til bevægeligt mål, samt at medvirke til, at så mange som mulig af nye jagttegnsløsere, samt jægere får lært korrekt våbenbehandling og får indsigt i skydning i teori og praksis.

15.2 Udvalget består af 5 til 7 personer. 2 medlemmer udpeges af jagtforeningens bestyrelse og 3 til 5 vælges af medlemmerne på den ordinære generalforsamling for 3 år af gangen. Udtræder et udvalgsmedlem i utide kan jagtforeningens bestyrelse udpege et nyt medlem, der sidder til førstkommende generalforsamling. Udvalget vælger en regnsskabsfører blandt udvalgets medlemmer.

15.3 Udvalget forvalter den kapital der blev overført til udvalgets konto i 2022 og den kapital der kommer fra driften beskrevet i 15.1. Kapitalen administreres af udvalget i overensstemmelse med formålet beskrevet i 15.1. Kapitalen anbringes i et pengeinstitut på særskilt indlånskonto eller i depot med værdipapirer noteret på den danske børs. Det kan investeres i enkelt aktier eller investeringspuljer eller investeringsforeninger eller anden anerkendt kapitalformidling. Formålet er at få størst muligt afkast med en afvejet risiko under hensyntagen til kapitalens forrentning og levetid. Udvalget kan anvende rådgivning via foreningens pengeinstitut. Udvalget træffer beslutning om kapitalforvaltningen og kan give foreningens kasserer fuldmagt til at foretage værdipapirhandler og øvrige transaktioner på kapitalen.

15.4 Udvalget administrer Grindsted Jagtforenings bemyndigelse til at give våbenpåtegning i henhold til §11.

15.5 Udvalget holder møder efter behov. Desuden skal der afholdes møde, såfremt 3 udvalgsmedlemmer ønsker det. Udvalget er beslutningsdygtig når 4 medlemmer er til stede. Udvalgets beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. På foreningens generalforsamling aflægger udvalget beretning over det forløbne års aktiviteter, herunder økonomien. Regnskabet er en del af foreningens regnskab.

15.6 I tilfælde af jagtforeningens opløsning skal den kapital udvalget administrerer anvendes i henhold til §15.1.

§16 Revisoren

16.1 De to revisorer, der vælges af og blandt medlemmerne, jf. § 7, gennemgår regnskabet og anfører evt. bemærkninger på dette. Revisorerne har endvidere til opgave løbende at påse, at foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinjer.

16.2 Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.

16.3 Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor.

§17 Sammenslutning

17.1 Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer vedtage, at foreningen sammenlægges med andre jagtforeninger under DJ. Således at foreningens aktiver og passiver overtages af den fortsættende fælles lokalforening.

§18 Opløsning

18.1 Generalforsamlingen kan med mindst 3/4 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst en og højst to måneders mellemrum, vedtage, at foreningen opløses.

18.2 Foreningens eventuelle formue skal efter at alle forpligtelser er opfyldt forvaltes af DJ i indtil fem år. Stiftes en ny lokalforening under DJ i foreningens område indenfor fem års perioden, overføres den forvaltede formue til den nye lokalforening. I modsat fald tilfalder formuen efter femårsperioden DJ som skal anvende den til naturbevarende formål i Billund kommune.

§19 Ikrafttræden

19.1 Ovenstående vedtægter er godkendt af generalforsamlingen den 26/01 2023. Vedtægterne træder i kraft, når de er godkendt af Danmarks Jægerforbund.

De tegningsberettigede for jagtforeningen

Den 26/01 2023

Godkendt af Danmarks Jægerforbund den _ _ / _ _ 2023

Download det underskrevne dokument her Vedtægter2023

Opdateret: