Dagsorden ifølge vedtægterne:

Punkt 1. Valg af dirigent – Gunnar Christensen

Valg af stemmetæller: Ulrik og Svend

Punkt 2. Formandens beretning

Lars beretter at vores forskellige udvalg fungerer og samarbejder rigtig godt.

-Stigaskydning i februar 2018, Martin Moen blev vinder af denne.

-Trofæaften afholdt i marts med besøg fra knivholdet.

-22. marts afholdt foredrag med Kim Lindgren, deltager antallet var ikke som forventet.

-Bukketræf afholdt i maj, med 2 bukke indleveret.

-August med pokalskydning.

-24. august afholdtes madaften sammen med husholdningsforeningen

-Veterinær kursus afholdt i oktober med succes.

-November stod i mårhundens tegn, med stor interesse, og der er efterfølgende oprettet mårhundebanden.

Også fra mediernes side har der været interesse for dette projekt, der er bevilliget penge fra kommunen til projektet.

-Udvalgsmøde i december hvor alle udvalg var inviteret i Lynghytten til en hyggelig aften på tværs af udvalg i foreningen.

Vi er i foreningen ikke tilfredse med den nye forvaltning/jagttider på vores klovbærende vildt.

Danmarks Jægerforbund omtales og med ros for deres mål med at lokal forankre organisationen.

Der ønskes et tættere samarbejde med ung-jægerne.

Udvalgsberetninger:

Hundeudvalget:

2018 har lignet de foregående år, dog med mindre antal deltagere til fordressuren

Torben og Thorkild var træner på dette hold.

Den planlagte forårsmarkprøve blev aflyst grundet vejret.

Man forsøger at styrke det sociale aspekt med deltagerne.

Efteråreys markprøven blev aflyst grundet manglende tilslutning.

Jagtudvalget:

Reguleringen på råger har udmyntet sig i 7 nedlagte voksne råger, samt 59 unger.

Antallet af rågejægere er faldende.

Reguleringen i 2019 er blevet forlænget så der er mere jagttid, tilladelser udleveres hos

Finn.

Der er i 2018 solgt 25 andekort til jagten i Ribe, og der blev i oktober givet reguleringstilladelse på

bramgæs.

Den første riffeljagt i Fromsseier var udsolgt med meget vildt på paraden.

Den anden jagt i Fromsseier kneb det mere med at få solgt pladserne. Der gisnes om de nye jagttider er skyld i dette.

Riffeludvalget:

Antal skytter var i 2018 som de tidligere år. Man har i 2018 sat prisen ned til 30 kr.

Der kommer mange skytter på riffelbanen, og især aspiranter til riffelprøven har været godt

repræsenteret.

Riffelprøven blev afholdt i maj med en beståelsesprocent på 89,8, hvilket er bedre end

landsgennemsnittet. Der afholdes riffelprøven igen i 2019.

Bemærk at banen kan lejes på mandage.

Der var ikke det store deltagerantal til skydningerne i august,

Samarbejdet med de øvrige foreninger som benytter banen fungerer rigtig godt.

Natur og vildtplejefonden:

Der er udleveret 290 fasankyllinger, det er det laveste antal man har oplevet.

Der var 3 ansøger til planter hvor der er bevilliget et samlet tilskud på 3500 kr.

Gennemgang af fondens regnskab,

Der er underskud i fonden i 2018 på 7.838,95 kr.

Ung jægerne:

Generalforsamlingen samlede 12 mand. Man har modtaget fasaner fra fonden.

Fasaner er ikke lykkedes som forventet.

Skydningen i Måde blev ikke til noget.

Man har besøgt de nye aspiranter, og uddelt reklameartikler fra Danmarks Jægerforbund.

Efterårets jagter, har været godkendt med fint udbytte.

Hubertusblæserne:

Der er 25 medlemmer med geografisk stor spredning, og ikke nødvendigvis medlemmer

fra Grindsted Jagtforening.

Man forsøger at lave 2 hold så der er plads til alle, alt efter ambitioner.

Man har indtægter fra forskellige arrangementer, bla, hjælp på Vorbasse marked.

Alle blæsere træner sammen en gang i måneden

Kursusudvalg:

Knivkursus fungerer og tiltrækker nye deltager.

Jagttegnskursus kører igen med 9 tilmeldte.

Husudvalg:

Der har været udfordringer rent økonomisk da der jo er 2 foreninger som benytter hytten

Der er i 2018 indlagt internet, endvidere har man malet huset udvendig.

Kommentarer til udvalgene:

Der spørges ind til hvor mange ungjægere kommunen huser, Morten Bruun estimerer mellem

50-100.

Der bliver spurgt indtil hvad der kræves for at få reguleringstilladelse.

Ulrik spørger ind til om mårhundebanden ikke fremadrettet skal have taletid som

de øvrige udvalg på generalforsamlingen, Martin fortæller at man til næste år kommer med

en beretning.

De penge man har fået tildelt fra kommunen er brugt på vildtkameraer som udleveres hos macnab.

Der foreslås en præmie til mårhundejægerne, ligesom kragepokalen.

Der spørges ind til om man kan forbedre vejen ind til lynghytte.

Ingolf spørger ind til udgifterne til drift af lynghytten, Vagn udspecificerer regnskabet.

Punkt 3. RegnskabGennemgang af regnskab ved Vagn

Regnskab udleveret og gennemgået af Vagn. Regnskabet er godkendt af forsamlingen.

Punkt 4. Indkomne forslag: Forslag: Bestyrelsen foreslår følgende vedtægts ændring.

paragraf 7.3:

Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelsen af dagsorden samt indsendelsesfrist for indkomne forslag skal ske på foreningens hjemmeside samt i Midtjysk Ugeavis med mindst 2 ugers varsel.

Ændres til:

Forslag 1:

Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelsen af dagsorden samt indsendelsesfrist for indkomne forslag skal ske på foreningens hjemmeside med mindst 2 ugers varsel.

Forslag 2: (bortfalder hvis forslag 1 vedtages)

Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelsen af dagsorden samt indsendelsesfrist for indkomne forslag skal ske via E-mail til de af foreningen kendte E-mail adresser samt på foreningens hjemmeside med mindst 2 ugers varsel.

Forslag 2 er vedtaget med 29 for og 2 imod.

Punkt 5. Kontingent

Priser er gennemgået med forsamlingen.

Punkt 6. Valg

a. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

På valg er Lars B. Nielsen og Jesper Christoffersen, Lars modtager ikke genvalg. Jesper modtager genvalg

Bestyrelsen foreslår Lars Lund

Lars Lund og Jesper Christoffersen er valgt ind.

b. Valg af suppleanter – Forslag: Kim Hansen og Ingolf Bang – begge modtager genvalg

Kim Hansen er valgt til første suppleant og Ingolf Bang som anden suppleant

c. Valg af revisorer Knud Sivebæk modtager ikke genvalg - Bjarne Mortensen – modtager genvalg.

Bestyrelsen forslår Thorkil Nielsen.

Thorkil er valgt ind.

d. Valg af revisorsuppleant

Lars Nielsen er valgt.

e. Valg til fondsbestyrelsen. – Gunnar Christensen modtager genvalg

Gunnar er genvalgt.

Punkt 7. Uddeling af kragepokal – Lars Jensen – 12 par indleveret.

Punkt 8. Uddeling af Aktiv Pokal – Jens Kruse – Tillykke

Punkt 9. Eventuelt – Intet til evt.

Knud Sivebæk modtog en flaske vin for hans arbejde som revisor.

Fonden uddeler til mårhundebanden 2 vildtkameraer.

Vagn takker Lars for det store stykke arbejde han har lagt gennem hans 30 år som bestyrelsesmedlem og sidst formand i Grindsted Jagtforening

Afslutning ved formand Lars Nielsen

Afsluttende hornblæsning - Knæk og BrækKonstituerende bestyrelsesmøde lige efter den ordinære generalforsamling.

Formand Martin Moen

Næstformand Kaspar Kousgaard

Kasserer Vagn

Sekretær Jesper

Finn, Søren, Lars ordinær medlemmer.

Aktioner:

Haglskydeprøve opdatering på regler samt mulighed for at afholde haglskydeprøve.

Information til ungdomsskolen.